AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm tots els pares, mares, tutors dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
 
 
Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que els pares i mares n’estiguin informats i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.

Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou, la Diada ensenyament públic.

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Bruna Monfort
 • Vicepresidència: Txell Pujol
 • Secretaria: Àlex Saldes
 • Tresoreria: Estel Grífol

NOTÍCIES

El dia 14 de novembre, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

CANVI LÍNIA TELÈFON AFA

Amb l’afany de reduir les despeses fixes de l’AFA, es proposa i s’accepta l’oferta presentada per la companyia ORANGE que suposarà un estalvi important. * (450€ aproximats)

VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA

Seguint amb les reduccions pressupostàries en les diferents comissions, es va aprovar el manteniment de l’ajuda de l’AFA al curs de sisè i cal fer una lleugera reducció de l’aportació, igual que a la resta de comissions i aportacions.

Es necessari ajustar el pressupost al màxim per evitar el resultat negatiu de l’any.

VOTS ONLINE, VOTS DELEGATS

Es manté el sistema de votació presencial dels socis a l’assemblea anual, amb la limitació dels vots delegats a 3 representacions. De la mateixa manera es proposa modificar el formulari i identificar les opcions a l’hora de realitzar les diferents votacions.

DECRET MENJADORS

Davant del possibilitat d’aprovació d’un decret sobre menjadors per part de la Generalitat, en què es proposa el canvi de selecció dels menjadors escolars mitjançant la licitació pública, la Comissió de menjador valora solucions per a manternir el contracte amb l’actual concessionària.

PLANIFICACIÓ ESCOLAR

El proper curs es preveu de nou una manca important de places públiques, fet que posa en perill la qualitat de l’escola pública. FAMPAS organitza una jornada de planificació el 19 gener i hi convida totes les escoles i AMPAS per buscar propostes/solucions conjuntament.

DIVERSOS

Es vol revisar els cost de la gestoria actual, així com les tasques contractades.

Després de la crida de l’AFA per a l’instal·lació dels ventiladors, hem rebut 6 empreses interesades i estem a l’espera dels pressupostos.

Es proposa realitzar la compra de material escolar de forma conjunta a través de l’AFA i amb finançament socialitzat entre les famílies de l’escola.

Aquest curs es convoquen eleccions per renovar 2 membres representants de pares i mares al Consell Escolar de Centre. Les eleccions es duran a terme dimarts 28 de novembre.

El dia 12 de novembre es formalitzarà la constitució de la mesa electoral. Les persones que seran designades per sorteig rebran informació directa per part de la Presidenta del Consell.

 

Calendari del procés electoral

5  de novembre Publicació del cens electoral provisional. Les llistes estaran exposades al vidre del vestíbul de l’escola.
7 de novembre Sorteig per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.
12 de novembre Constitució de les meses electorals
6 al 9 de novembre Període de reclamacions del cens electoral
Fins el 20 de novembre Presentació candidatures
12 de novembre Publicació del cens definitiu un cop ateses les reclamacions
22 de novembre Publicació de candidatures
28 de novembre Votacions per escollir els representants de pares i mares

 

Us animem a participar en aquestes eleccions ja sigui com a candidat a representant del sector pares i mares o exercint el vostre dret a vot per escollir les persones que han de formar part de l’òrgan màxim de participació, que és el Consell Escolar.

Tothom que vulgui presentar la seva candidatura que es posi en contacte amb la Presidenta del CEC (directora de l’escola) abans del dia 20 de novembre.

 

Us adjuntem les funcions que té assignades el Consell Escolar.

Què és el Consell Escolar?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Què fa el Consell Escolar?

Entre les seves funcions destaquen les següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?

Com cada any, us hem explicat l’activitat de l’AFA, allò que ha fet cada grup de treball i entitat, i les propostes pel curs vigent. Les teniu resumides a les imatges següents:

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Recordeu que, per fer possible tot això, calen mans que facin i caps que pensin. Si cada família participa en allò que li agrada o interessa, ja sigui poc o molt, entre tots farem créixer l’AFA i la comunitat educativa.

Aquest és l’últim curs de diverses persones actives dins l’AFA. També, s’acaba el trienni de la presidència. Cal trobar relleus per mantenir l’energia i l’empenta!

També, us informem que s’ha aprovat la pujada de quota en 1€ al mes, després de 12 anys. Aquest euro anirà íntegrament a l’aportació de l’escola destinada a material, sortides i colònies.

Per últim, i com sempre, us demanem que no dubteu a fer-nos arribar les vostres propostes, dubtes, queixes o suggeriments sobre tot allò que considereu interessant posar sobre la taula.

El dia 17 de setembre de 2018, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

ASSEMBLEA

Es portaran a votació els següents punts:

-Augment de la quota a 24€ a causa de l’augment de costos.

-Renovació del càrrec de secretari/secretària.

-Disminució o eliminació d’aportacions diverses a comissions i grups de treball de l’AFA i a projectes externs de grups vinculats a l’entitat.

FESTES

Aquest curs 2018/2019, està previst organitzar 3 festes:

-Castanyada, el 31/10/18

-Carnestoltes, l’1/3/19

-Fi de curs, el 14/6/19. Es proposa conservar el nom Jungfrafesta però traslladar-lo a la festa de fi de curs.

Agermanament podrà tenir presència a les tres festes però, a banda, s’ha de decidir en una reunió conjunta de quina manera es compensarà la recaptació de diners que obtenien del bar de la Jungfrafesta que es feia a la primavera.

CAMÍ ESCOLAR

S’inauguren dos camins escolars a la nostra zona, apleguen totes les escoles públiques i part de les concertades. Tot i la feina feta pel grup de treball i de les reunions amb l’Ajuntament, a dia d’avui encara no s’ha fet cap actuació per millorar l’entorn de l’escola i sembla ser que l’únic que està previst fer, d’aquí al dia de la inauguració, és pintar de verd els passos de vianants. La direcció de l’Escola farà un escrit per informar a l’Ajuntament que les famílies de la Jungfrau no estan contentes amb el desenvolupament del projecte.

MENJADOR

Es va firmar el contracte el passat mes d’agost. Àmbit va contractar una empresa per fer una neteja a fons i van comprar estris, un forn, taules i cadires. Tots els monitors estan formats en el protocol d’al·lèrgies. Els preus dels menús estan entre 6.20€ i 6.80€ (segons decret de la Generalitat). Un cop al mes el grup de treball es reunirà amb el servei de menjador per fer un seguiment. Està previst que, de manera progressiva i començant pels més grans, es vagi introduint l’hàbit de rentar-se les dents.

ALTRES

No s’ha rebut resposta del Síndic de greuges en referència a la falta de planificació i la manca de places. Se seguirà fent pressió per no trobar-nos en la mateixa situació el curs vinent.

Un grup de famílies planteja la possibilitat d’organitzar excursions trimestrals.

Formació de pares té programades 6 xerrades de “Créixer en família” amb cost zero.