AMPA


Qui som i què fem

L’AMPA sóm tots els pares i mares dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

La quota de l’AMPA es reparteix aproximadament així:
Les activitats que gestiona i porta a terme l’AMPA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que els pares i mares n’estiguin informats i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.

Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou, la Diada ensenyament públic.

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Bruna Monfort
 • Vicepresidència: Txell Pujol
 • Secretaria: Laura Tondo
 • Tresoreria: Indiana Mans

 

NOTÍCIES

Us comuniquem que hem ampliat les dates d’inscripció per al Casal d’hivern de l’escola. Dijous, divendres i dilluns, de 9 a 10.30 h al menjador de l’escola.

Animeu-vos !

El passat 23 de novembre de 2017 vam celebrar l’assemblea general ordinària on es van presentar totes les activitats dels diferents grups de treball, es va aprovat l’estat de comptes del curs passat i el pressupost per aquest curs i es van sotmetre a votació diferents propostes.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

A continuació detallem les propostes a votació i els canvis que suposen:

 • Elecció tresorer/a: Hi va haver una sola candidatura i va ser aprovada per unanimitat. La nova tresorera és l’Estel Grífol.
 • Aprovació Reglament Règim Intern: Es va aprovar amb cap vot en contra, 5 abstencions i 28 a favor, a falta de modificar l’apartat del règim disciplinari per part de l’Eduard, jurista, que es va oferir a col·laborar.
 • Aprovació de la proposta de socialització de les disfresses dels Pastorets (6è): Es va aprovar per unanimitat afegir 2€ a la quota de socialització de llibres de 6è per tal de comprar les disfresses i material per l’obra de teatre dels Pastorets i un cop comprat, que aquest import es destini a la renovació del material quan calgui.

Finalment aquesta mesura entra en vigor aquest any i, de manera excepcional, els 2€ s’inclouran a la quota mensual de 23€.

 • Aprovació del canvi de denominació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) a Associació de Famílies d’Alumnes (AFA): Es va aprovar amb cap vot en contra, 3 abstencions i 30 a favor el canvi de nom de l’associació, que pretén ser més integrador, obert i adaptat a la realitat ja que els socis són les famílies dels alumnes de l’escola en sentit ampli, no només les mares i pares.

Això obre un procés de canvi que inclou:

– URL Web: afa.escolajungfrau.net

– Logo: tenim una primera proposta però ens en podeu fer arribar altres 😉

– Mails:

DESPATX ADMINISTRATIVA: afa@escolajungfrau.net

PRESIDÈNCIA presidencia.afa@escolajungfrau.net

SECRETARIA secretaria.afa@escolajungfrau.net

TRESORERIA tresoreria.afa@escolajungfrau.net

COMUNICACIÓ comunicacio.afa@escolajungfrau.net

MÓN EDUCATIU

– Família – Escola familiaescola.afa@escolajungfrau.net

– Formació de pares i famílies formació.afa@escolajungfrau.net

ESDEVENIMENTS

– Festes festes.afa@escolajungfrau.net

– La Marató TV3 maratótv3.afa@escolajungfrau.net

COMISSIÓ VERDA

– Camins Escolars caminsescolars.afa@escolajungfrau.net

Patis patis.afa@escolajungfrau.net

Socialització de llibres socialitzacio.afa@escolajungfrau.net

SERVEIS EXTERNS

– Casals casals.afa@escolajungfrau.net

– Extraescolars extraescolars.afa@escolajungfrau.net

– Menjador menjador.afa@escolajungfrau.net

 

També vam informar que ja hem rebut la subvenció de la socialització de llibres i algunes famílies ens van dir que podriem reinvertir els diners en renovar la biblioteca enlloc de retornar la part proporcional.

El retorn per cada curs, entenent que es retornaria la quota del curs que feia l’alumne el curs passat, seria de:

Si algú vol que se li retorni la part proporcional que enviï un correu a socialitzacio.afa@escolajungfrau.net, sinó entendrem que ho vol reinvertir.

 

El passat dia 7 de novembre vam assistir  a la reunió informativa de FAMPAS per la presentació de la previsió de places per a secundària i van posar de manifest la mancança per aquest i els pròxims cursos.

Plantegen una crida a col·laborar de forma zonal entre les diferents AMPA dels centres de primària i secundària afectades, per tal de poder arribar a un consens en la manera de resoldre el problema.

Podeu trobar tota la informació a http://www.fampasbadalona.org/fampas/web/mapa-escolar-manca-de-places-a-secundaria/

 

Us fem arribar el vídeo dels valors de l’escola pública com la coeducació, la solidaritat, el respecte o la responsabilitat que fonamenten la pràctica educativa als centres educatius, independentment de les seves particularitats. Està signat per les comunitats educatives de les 33 Escoles Públiques d’Infantil i Primària de Badalona.

Compartim l’opinió que és un bon moment per recordar al conjunt de la societat que les nostres comunitats generen cooperació, col·laboració i confiança, elements imprescindibles per tal que la relació escola – família – societat funcioni en la mateixa direcció.

 

El dia 24 d’octubre de 2017, es va celebrar la reunió mensual de l’AMPA, en què es va tracta l’activitat de l’associació:

 

TRESORERIA:

 

El resum del curs anterior 2016-2017 ha sigut negatiu com ja s’havia previst. Entre altres coses l’escola ha rebut una aportació d’11.000€ en concepte de projecte escola.

 

Festes demana un pressupost molt elevat i ho justifica amb l’enquesta del curs passat de què es desprenia que a les famílies els agrada que a cada festa hi hagi un espectacle. També es deia que es preferia reduir el nombre de festes a favor que les que es fessin fossin més lluïdes.

 

La Comissió de festes està d’acord en que la jJungfrafesta no pot seguir igual per la despesa que comporta i treballa per un altre model. S’acord limitar el pressupost a 2.500€ i que els ingressos del bar financin part de la despesa dels espectacles. Aquest any portaran un llibre de comptes del bar.

 

Si no es fes la jungfrafesta, el bar, que el portaven els mestres per recaptar fons per l’agermanament, es podria oferir a la festa d’extraescolars. Per reduir despeses, la xocolatada de benvinguda es podria fer només pel cicle d’educació infantil.

 

Família-escola ens confirma que la xerrada que va fer l’Eloi Cordomí el curs passat no se li va pagar perquè ell hi va renunciar. Demanen si formació de pares pot fer alguna xerrada sobre abús sexual.

 

El pressupost de la partida de la colla gegantera i d’Agermanament queda supeditat a la presentació de pressupost de despeses i el pagament queda subjecte a la presentació de factures.

 

L’aportació per l’àlbum de fotos de 6è genera força tensió cada any i es debat si ha de quedar supeditada a la col·laboració dels alumnes en alguna tasca com ara la recollida de les festes.

 

Es comunica que s’han aconseguit millorar les condicions bancàries dels comptes de l’AMPA de Caixabank.

 

 

GEGANTS – BATUCADA

 

L’activitat que es vol oferir es farà respectant el temps i l’espai d’assaig de la colla, per tal de no fer triar a les famílies entre una cosa o l’altre.

 

La colla ens exposa la seva preocupació per la falta de famílies que tenen i que sovint no poden anar a les sortides per manca de gent.

 

MENJADOR

 

El grup de treball es va reunir amb Àpat 1998 per parlar d’alguns problemes sorgits i traslladar la voluntat de col·laboració per millorar el servei.

 

La Montse Fradera els hi va presentar el nou document de protocol per els al·lèrgics i celíacs, que ja s’havia canviat al juny fruit de diverses incidències amb els celíacs.

 

Hi ha dubtes sobre l’acompliment de diversos aspectes:

 • Una cuina o un espai separat de la resta de cuina (senyalat amb una separació visible) on es cuina el menjar pels celíacs (amb un armari tancat i visible amb els estris exclusius pels celíacs).
 • Ràtio d’alumne per monitor
 • Etiquetatge dels aliments i processament.

 

Van demanar una visita a la cuina, fer una formació a les monitores sobre intoleràncies i al·lèrgies i que se solucioni la manca de monitoratge.

 

És va manifestar el desacord en el fet que rentar-se les dents s’utilitzi de càstig o premi i que els nens vagin sols a qualsevol estança.

 

També, si la dietista que fa els menús no ha inclòs aliments com a ara salses a la dieta (normativa vigent), que no ho facin les monitores.

 

FORMACIÓ DE PARES

 

És comunica que la formació Educar amb les 4 C: carinyo i comprensió, però control i contundència, es farà els dimecres 15 i 29 de novembre a les 18h.

 

 

DIVERSOS

 

Es fixa la data de l’Assemblea general pel 23 de novembre.

 

E comunica que s’estan buscant pressupostos per millorar la sonoritat del menjador de l’escola i, alhora, s’estan buscant possibles subvencions de fins el 50% de les despeses.